Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lage dosis aspirine verhoogt risico op anemie bij ouderen

Effect of Low-Dose Aspirin Versus Placebo on Incidence of Anemia in the Elderly: A Secondary Analysis of the Aspirin in Reducing Events in the Elderly Trial

Literatuur - McQuilten ZK, Thao LTP, Pasricha SR, et al. - Ann Intern Med. 2023 Jul;176(7):913-921. doi: 10.7326/M23-0675

Introductie en methoden

Achtergrond

Het risico op ernstige bloedingen tijdens behandeling met aspirine is het hoogst in oudere leeftijdsgroepen [1]. Tegelijkertijd heeft ongeveer 30% van de mensen van ≥75 jaar anemie [2], maar er zijn heel weinig studies die het effect van aspirine op anemie hebben onderzocht, met name bij ouderen.

Doel van de studie

Het primaire studiedoel van deze analyse was om het effect te onderzoeken van een dagelijkse lage dosis aspirine op de incidentie van anemie in een over het algemeen gezonde oudere populatie. De secundaire doelen waren het effect van aspirine te analyseren op veranderingen in de waarde van hemoglobine en ferritine (de laatste als indicator van ijzertekort).

Methoden

Dit was een post-hocanalyse van de ASPREE-studie (ASPirin in Reducing Events in the Elderly), een dubbelblinde, placebogecontroleerde RCT gericht op primaire preventie die was ontworpen om te beoordelen of dagelijkse aspirinebehandeling de duur van invaliditeitsvrij leven verlengt vergeleken met placebo bij gezonde ouderen [3-7]. In totaal werden 19.114 thuiswonende personen van ≥70 jaar (≥65 jaar voor Amerikaanse deelnemers van zwarte of Latijns-Amerikaanse afkomst) in Australië en de VS gerandomiseerd naar enterisch gecoate aspirine 100 mg per dag of placebo.

Belangrijke exclusiecriteria waren onder andere anemie (gedefinieerd als hemoglobine<120 g/l voor mannen en <110 g/l voor vrouwen), een huidige of terugkerende aandoening met een hoog bloedingsrisico, huidig gebruik van aspirine voor secundaire preventie, gebruik van andere antiplaatjesmedicatie of anticoagulantia en een voorgeschiedenis van een gediagnosticeerd cardiovasculair event. De hemoglobinewaarde werd jaarlijks gemeten, terwijl de ferritinewaarde werd beoordeeld bij aanvang van de studie en 3 jaar na randomisatie.

Voor de post-hocanalyse werden deelnemers uitgesloten die voldeden aan de WHO-definitie van anemie (hemoglobine<130 g/l voor mannen en <120 g/l voor vrouwen) of die geen baselinehemoglobinemeting hadden, zodat 18.153 deelnemers overbleven voor de analyse (van wie 9407 werden behandeld met aspirine en 9106 placebo kregen). De mediane follow-upduur was 4,7 jaar (IQR: 3,6-5,7).

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was incidentele anemie, gedefinieerd volgens de WHO-definitie. Een vooraf gespecificeerd secundair uitkomstmaat van de studie betrof ernstige bloedingen, een samengestelde uitkomst van hemorragische beroerte, symptomatische intracraniële bloeding of klinisch significante extracraniële bloeding (gedefinieerd als bloeding die leidt tot transfusie, ziekenhuisopname, verlenging van ziekenhuisopname, operatie of overlijden).

Belangrijkste resultaten

Effect van aspirine op de incidentie van anemie

Effect van aspirine op hemoglobinewaarde

Effect van aspirine op ferritinewaarde

Ernstige bloedingen

Conclusie

Deze post-hocanalyse van de ASPREE-studie onder thuiswonende ouderen, met een mediane follow-upduur van 5 jaar, toonde dat een dagelijkse lage dosis aspirine het risico op incidentele anemie met ongeveer 20% verhoogde en leidde tot een kleine maar steilere daling van de hemoglobinewaarde in de tijd en een grotere afname van de ferritinewaarde vergeleken met placebo.

Hoewel de auteurs geen gegevens verzamelden over de oorzaken van de anemie, geloven ze dat hun bevindingen tezamen laten zien dat de anemie waarschijnlijk gerelateerd was aan minder ernstige of occulte bloedingen veroorzaakt door aspirinegebruik. “Aangezien aspirine meestal als langetermijninterventie wordt ingezet, is het waarschijnlijk dat anemie steeds vaker voorkomt naarmate de behandeling voortduurt. Dit wijst op de noodzaak van regelmatige metingen van de hemoglobinewaarde bij oudere patiënten die worden behandeld met aspirine.”

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Ann Intern Med.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: