Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Stoppen met roken geassocieerd met verlaagd risico op nadelige uitkomsten na PCI

Smoking and cardiovascular outcomes after percutaneous coronary intervention: a Korean study

Literatuur - Ki YJ, Han K, Kim HS, et al. - Eur Heart J. 2023 Sep 26:ehad616 [Online ahead of print]. doi: 10.1093/eurheartj/ehad616

Introductie en methoden

Achtergrond

Hoewel de invloed van roken op de klinische uitkomsten bij patiënten die coronaire revascularisatie ondergaan, is onderzocht [1-4], ontbreken grootschalige, populatiegebaseerde studies naar dit onderwerp. En in het bijzonder zijn er geen onderzoeken gedaan in het hedendaagse tijdperk van medicijnafgevende stents. Bovendien is de impact van stoppen met roken na PCI nog niet opgehelderd.

Doel van de studie

Het doel van de studie was om de effecten van de rookstatus voor en na PCI op de klinische uitkomsten op lange termijn te onderzoeken.

Methoden

De auteurs extraheerden gegevens van 74.471 patiënten die in de periode 2009-2016 een PCI ondergingen in Zuid-Korea, uit een landelijke database van het Koreaanse National Health Insurance System (NHIS). Alle Koreanen die zijn ingeschreven in de NHIS, worden aangemoedigd om ten minste elke 2 jaar een standaardgezondheidscontrole te ondergaan. Informatie over de status en de hoeveelheid van het roken werd verzameld aan de hand van een zelfgerapporteerde vragenlijst. De deelnemers werden ingedeeld op basis van hun rookstatus bij de eerste gezondheidscontrole binnen 1 jaar na PCI: niet-roker (n=33.783), ex-roker (n=28.713) of huidige roker (n=11.975). De mediane follow-upduur was 4,0 jaar.

Om de effecten van stoppen met roken na PCI te beoordelen, werden de gegevens van 31.887 patiënten met zowel een pre- als post-PCI-gezondheidscontrole (mediane tijd tussen de 2 gezondheidscontroles: 628 dagen; IQR: 390-740) geanalyseerd, waarbij patiënten die vóór de index-PCI stopten met roken en patiënten die na de index-PCI voor het eerst begonnen met roken, werden geëxcludeerd. Van deze 31.887 patiënten waren 17.602 nog steeds niet-rokers bij de eerste gezondheidscontrole na de PCI, 7546 waren gestopt met roken na de PCI en 6739 rokers waren blijven roken.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was majeure nadelige cardiovasculaire en cerebrovasculaire events (MACCE), een samengestelde uitkomst van totale sterfte, MI, coronaire revascularisatie of beroerte. Secundaire uitkomstmaten waren de afzonderlijke componenten van de primaire uitkomstmaat.

Belangrijkste resultaten

Effect van rookstatus op klinische uitkomsten

Effect van stoppen met roken na PCI op klinische uitkomsten

Subgroepanalyse

Conclusie

Deze observationele cohortstudie op basis van een Koreaanse, grootschalige bevolkingsdatabase toonde dat huidig roken geassocieerd was met een hogere incidentie van MACCE (voornamelijk door een verhoogde incidentie van totale sterfte) bij patiënten die een PCI ondergingen vergeleken met niet-rokers. Stoppen met roken na PCI was geassocieerd met een MACCE-risico dat vergelijkbaar was met dat van blijvende niet-rokers, maar alleen bij patiënten met een cumulatieve rookblootstelling van <20 pakjaren. De auteurs adviseren om zo vroeg mogelijk te stoppen met roken “als een fundamentele maatregel voor betere klinische resultaten bij patiënten die een PCI ondergaan”.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: