Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoge en stijgende prevalentie van cardio-renale-metabole multimorbiditeit

Prevalence and Overlap of Cardiac, Renal, and Metabolic Conditions in US Adults, 1999-2020

Literatuur - Ostrominski JW, Arnold SV, Butler JV, et al. - JAMA Cardiol. 2023 Sep 27:e233241 [Online ahead of print]. doi: 10.1001/jamacardio.2023.3241

Introductie en methoden

Achtergrond

Cardio-renale-metabole aandoeningen (CRM-aandoeningen) zijn belangrijke oorzaken van morbiditeit en mortaliteit in de VS [1]. Aangezien de functies van de CRM-systemen in hoge mate met elkaar verbonden zijn [2], worden individuele CRM-raakvlakken steeds relevanter, zowel klinisch als therapeutisch [3]. Hoewel de geschatte prevalentie van individuele CRM-aandoeningen in de VS is vastgesteld (variërend van 9% tot 15%) [4-6], is de frequentie waarmee CRM-aandoeningen samen voorkomen niet systematisch beoordeeld.

Doel van de studie

De auteurs onderzochten de huidige en evoluerende prevalentie en overlap van CRM-aandoeningen onder Amerikaanse volwassenen.

Methoden

In deze observationele cohortstudie werden nationaal representatieve gegevens geëvalueerd van 11.607 niet-zwangere, Amerikaanse volwassenen (leeftijd ≥20 jaar) uit de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), een seriële crosssectionele enquête in de VS. Om de huidige prevalentie van CRM-aandoeningen te evalueren, gebruikten de auteurs NHANES-gegevens van de periode januari 2015-maart 2020, terwijl alle onderzoekscycli van januari 1999-maart 2020 werden gebruikt om trends in de prevalentie van CRM-aandoeningen in de loop van de tijd te beoordelen. Om temporele trends in CRM-overlap te onderzoeken, werden NHANES-gegevens voor 1999-2002 en 2015-2020 met elkaar vergeleken.

De CRM-aandoeningen waren: (1) HVZ, gedefinieerd als ASCVD, HF of beide; (2) chronische nierschade(CNS), gedefinieerd op basis van de eGFR en albuminurie; en (3) metabole ziekte, gedefinieerd als de aanwezigheid van DM2. De prevalentie van belangrijke CRM-risicofactoren en componenten van het metabool syndroom, waaronder hypertensie, prediabetes, obesitas en hypercholesterolemie, werd ook onderzocht.

Belangrijkste resultaten

Prevalentie en overlap van CRM-aandoeningen

Temporele trends in prevalentie en overlap van CRM-aandoeningen

Leeftijdsgestratificeerde analyses

/Zelfgerapporteerd gebruik van voorgeschreven medicatie naar CRM-status//

Prevalentie van belangrijke CRM-risicofactoren

Conclusie

Dit observationele bevolkingscohortonderzoek toonde dat CRM-aandoeningen en de overlap daartussen de afgelopen 2 decennia steeds vaker voorkwamen bij volwassenen in de VS. Zo had meer dan 25% 1 CRM-aandoening en bijna 10% had ≥2 CRM-aandoeningen in de afgelopen jaren. De CRM-comorbiditeitslast was vooral hoog onder deelnemers die ouder waren, man waren, een niet-Hispaans zwart ras of niet-Hispaans zwarte etniciteit rapporteerden of ongunstige sociaaleconomische kenmerken hadden.

Daarnaast kwamen belangrijke CRM-risicofactoren vaak voor bij zowel deelnemers met als zonder vastgestelde CRM-aandoening. Bovendien werden over het gehele CRM-spectrum grote hiaten in de behandeling waargenomen. “Deze bevindingen benadrukken het belang van gezamenlijke en uitgebreide managementstrategieën voor patiënten met CRM-aandoeningen of met een risico daarop”, aldus de auteurs.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: