Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Optimalisatie van HF-medicatie niet beperkt door aanwezigheid van meerdere niet-cardiale comorbiditeiten

Non-cardiac comorbidities and intensive up-titration of oral treatment in patients recently hospitalized for heart failure: Insights from the STRONG-HF trial

Literatuur - Chioncel O, Davison B, Adamo M, et al. - Eur J Heart Fail. 2023 Sep 20 [Online ahead of print]. doi: 10.1002/ejhf.3039

Introductie en methoden

Achtergrond

Uit observationele studies is gebleken dat niet-cardiale comorbiditeiten vaak voorkomen bij patiënten met acuut HF (AHF) en dat ze geassocieerd zijn met een verhoogd risico op mortaliteit en morbiditeit [1,2]. De STRONG-HF-studie (Safety, Tolerability and Efficacy of Rapid Optimization, Helped by NT-ProBNP Testing, of Heart Failure Therapies) toonde onlangs dat hoogintensieve zorg (high-intensity care, HIC) de kwaliteit van leven verbeterde en het risico op totale sterfte of heropname voor HF na 180 dagen verminderde in vergelijking met gebruikelijke zorg [3].

Doel van de studie

In een STRONG-HF-analyse beoordeelden de auteurs de mogelijke interactie tussen niet-cardiale comorbiditeiten en de haalbaarheid, werkzaamheid en veiligheid van HIC versus gebruikelijke zorg bij patiënten die voor AHF waren opgenomen in het ziekenhuis.

Methoden

De STRONG-HF-studie was een internationale, multicentrische open-label-RCT waaraan 1078 patiënten deelnamen met een recente ziekenhuisopname voor AHF, een hoge NT-proBNP-waarde bij screening (>2500 pg/ml) en een daling van de NT-proBNP-waarde >10% tussen screening en randomisatie (met NT-proBNP >1500 pg/ml vóór ontslag). Binnen 2 dagen voor de verwachte ontslagdatum werden de deelnemers gerandomiseerd naar een HIC-strategie, bestaande uit vroege optitratie van orale HF-medicatie en nauwgezette follow-up met meerdere vroege ambulante bezoeken, of gebruikelijke zorg.

Voor patiënten in de HIC-groep waren er follow-upbezoeken 1, 2, 3 en 6 weken na de randomisatie. In deze groep werden orale doses van een bètablokker, ACE-remmer/ARB/ARNI en MRA snel opgetitreerd tot de volledige optimale doses in week 2 op geleide van de NT-proBNP-, serumkalium- en eGFR-waarden en de systolische bloeddruk. Gebruikelijke zorg werd verleend volgens de lokale praktijk.

Bij aanvang van de studie werden de volgende 8 niet-cardiale comorbiditeiten gerapporteerd: anemie, diabetes, nierfalen, ernstige leverziekte, COPD/astma, beroerte/TIA, psychiatrische/neurologische aandoeningen en maligniteiten.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was een samengestelde uitkomst van eerste HF-heropname of totale sterfte na 180 dagen. Secundaire uitkomstmaten waren totale sterfte na 180 dagen en de verandering in kwaliteit van leven zoals beoordeeld door de visuele analoge schaal (VAS)-score op de EuroQol-5D (EQ-5D) vanaf de baselinewaarde tot 90 dagen. Om de veiligheid te evalueren, werd de incidentie van nadelige events en ernstige nadelige events na 90 dagen beoordeeld.

Belangrijkste resultaten

Niet-cardiale comorbiditeiten en optitratie van orale HF-medicatie

Klinische uitkomsten

Veiligheid

Conclusie

Bij patiënten die recent waren opgenomen in het ziekenhuis voor AHF, vormde het aantal niet-cardiale comorbiditeiten geen beperking voor snelle optitratie van GDMT’s in combinatie met intensieve follow-up, noch was het van invloed op de gunstige klinische effecten van HIC op 180-daagse HF-heropname of totale sterfte vergeleken met gebruikelijke zorg. Patiënten met meerdere niet-cardiale comorbiditeiten hadden meer ernstige nadelige events, maar de risico-batenverhouding viel ook in deze subgroep uit in het voordeel van de HIC-strategie.

“Hoewel artsen die HF-patiënten behandelen comorbiditeitslast aanvoeren als een ‘reden’ om geen standaardbehandelingen toe te passen”, kunnen de resultaten van deze STRONG-HF-analyse deze overtuiging weerleggen, aldus de auteurs.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur J Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: