Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9-siRNA verlaagt LDL-c ook na recent of langer geleden MI

Inclisiran in patients with prior myocardial infarction: A post hoc pooled analysis of the ORION-10 and ORION-11 Phase 3 randomised trials

Literatuur - Landmesser U, Koenig W, Leiter LA, et al. - Atherosclerosis. 2023 Dec:386:117354. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2023.117354

Achtergrond

Bij patiënten met klinische ASCVD bevelen de huidige Europese en Amerikaanse richtlijnen een LDL-c-verlaging van ≥50% aan, naast verlaging van de LDL-c-waarde tot <1,4 mmol/l (55 mg/dl) [1-3]. Om deze strengere LDL-c-streefwaarden te bereiken, kan optimalisatie van de lipidenbehandeling – inclusief het voorschrijven en naleven van lipidenverlagende therapieën met en zonder statines– nodig zijn in deze populatie, inclusief bij patiënten met een eerder MI [4-6].

De ORION-10- en ORION-11-studies hebben eerder laten zien dat inclisiran, een siRNA-molecuul gericht tegen hepatisch PCSK9-mRNA, een effectieve en langdurige LDL-c-verlaging gaf na halfjaarlijkse toediening (na de eerste dosis en een dosis na 3 maanden) en werd goed verdragen bij patiënten met ASCVD [7].

Doel van de studie

In een gepoolde post-hocanalyse van de ORION-10- en ORION-11-studies evalueerden de auteurs de lipidenverlagende werkzaamheid en veiligheid van inclisiran bij ASCVD-patiënten met en zonder een eerder MI.

-

Methoden

De ORION-10-studie (Inclisiran for Participants With Atherosclerotic Cardiovascular Disease and Elevated Low-density Lipoprotein Cholesterol) en ORION-11-studie (Inclisiran for Subjects With ASCVD or ASCVD-Risk Equivalents and Elevated Low-density Lipoprotein Cholesterol) waren 2 multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-RCT’s met parallelle groepen. In deze studies werden 3178 ASCVD-patiënten met LDL-c ≥1,8 mmol/l (≥70 mg/dl) bij screening ondanks maximaal getolereerde statinetherapie gerandomiseerd naar inclisiran 284 mg (wat gelijk is aan inclisiran-natrium 300 mg) subcutaan of placebo op dag 1, dag 90 en daarna elke 6 maanden gedurende een periode van 540 dagen, naast maximaal getolereerde orale lipidenverlagende achtergrondtherapie.

Deze post-hocanalyse omvatte 2636 patiënten, van wie 122 (5%) een recent MI hadden (>3 maanden tot <1 jaar voorafgaand aan de randomisatie), 1521 (58%) langer geleden een MI hadden doorgemaakt (≥1 jaar voorafgaand aan de randomisatie) en 993 (38%) geen MI hadden.

Uitkomstmaten

De in het protocol vooraf gespecificeerde secundaire uitkomstmaten waren de procentuele verandering in de LDL-c-waarde vanaf de aanvang van de studie tot 510 dagen en de voor tijd gecorrigeerde procentuele verandering in de LDL-c-waarde vanaf de studieaanvang na 90 dagen en tot 540 dagen.

Belangrijke in het protocol vooraf gespecificeerde secundaire uitkomstmaten waren de absolute verandering in de LDL-c-waarde vanaf de uitgangswaarde tot 510 dagen, de voor tijd gecorrigeerde absolute verandering in de LDL-c-waarde vanaf de studieaanvang na 90 dagen en tot 540 dagen en de procentuele verandering in de waarde van PCSK9, totaal cholesterol, non-HDL-c en apoB vanaf de uitgangswaarde tot 510 dagen. Post-hoc bepaalde, verkennende eindpunten waren onder andere het percentage patiënten dat de vooraf gedefinieerde LDL-c-drempelwaarden (<1,0,<1,4, <1,8 en <2,6 mmol/l) bereikte na 90 dagen.

De veiligheidsanalyses omvatten het percentage patiënten met nadelige events die tijdens de behandeling optreden (treatment-emergent adverse events, TEAE’s), ernstige nadelige events die tijdens de behandeling optreden (treatment-emergent serious adverse events, TESAE’s), TEAE’s die leidden tot stopzetting van de studie, klinisch relevante TEAE’s op de injectieplaats en klinisch relevante laboratoriumbepalingen, zoals lever- en nierfunctietests, de creatinekinasewaarde en het trombocytenaantal.

Belangrijkste resultaten

Werkzaamheid

Veiligheid

Conclusie

In deze gepoolde post-hocanalyse van de ORION-10- en ORION-11-studies onder ASCVD-patiënten met een verhoogde LDL-c-waarde ondanks maximaal getolereerde statinetherapie resulteerde halfjaarlijkse toediening van inclisiran (na de eerste dosis en die na 3 maanden) – naast maximaal getolereerde orale lipidenverlagende achtergrondtherapie – in een placebogecorrigeerde LDL-c-verlaging ≥50% tot ten minste 18 maanden (einde van follow-up), ongeacht of ze een MI hadden gehad of de tijd sinds het laatste MI. De behandeling met inclisiran verlaagde ook de non-HDL-c-, apoB- en Lp(a)-waarden bij ASCVD-patiënten met een recent, langer geleden of geen MI.

Het geneesmiddel werd in het algemeen goed verdragen, hoewel een hoger percentage patiënten in de inclisirangroep lichte tot matig ernstige TEAE’s op de injectieplaats rapporteerde vergeleken met de placebogroep.

De auteurs merken op dat “de impact van inclisiran op het optreden van events momenteel wordt geëvalueerd in de grotere en langere VICTORION-2 PREVENT- en ORION-4-studies. [...] De LDL-c-reductie met inclisiran die is aangetoond in de huidige analyse zal zich naar verwachting vertalen in een overeenkomstige reductie van het cardiovasculaire risico.”

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Atherosclerosis.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: