Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Bloeddrukverlagende effecten van SGLT2-remmer bij patiënten met CNS en albuminurie

Dapagliflozin and Blood Pressure in Patients with Chronic Kidney Disease and Albuminuria

Literatuur - Heerspink HJL, Provenzano M, Vart P, et al. - Am Heart J. 2024 Feb 15:S0002-8703(24)00033-4 [Online ahead of print]. doi: 10.1016/j.ahj.2024.02.006

Introductie en methoden

Achtergrond

SGLT2-remmers zijn geassocieerd met verlaging van de bloeddruk (BD) bij patiënten met DM2, van wie de meesten een behouden nierfunctie hadden [1]. De consistentie en omvang van de bloeddrukverlagende effecten van deze medicijnklasse zijn echter niet goed vastgesteld in een brede populatie van patiënten met CNS, met of zonder DM2.

Doel van de studie

In een vooraf gespecificeerde analyse van de DAPA-CKD-studie (Dapagliflozin and Prevention of Adverse Outcomes in Chronic Kidney Disease) onderzochten de auteurs het effect van dapagliflozine op de systolische BD (SBD) en diastolische BD (DBD) bij patiënten met CNS en albuminurie, met of zonder DM2, en of de BD bij aanvang van de studie de effecten van dapagliflozine op de renale en cardiovasculaire uitkomsten en de veiligheidsuitkomsten beïnvloedde.

Methoden

De DAPA-CKD-studie was een internationale, multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-RCT waarin 4304 patiënten met een eGFR van 25-75 ml/min/1,73 m² en een urine-albumine/creatinine-ratio (UACR) van 200-5000 mg/g bij studieaanvang – met of zonder DM2 – gerandomiseerd werden naar eenmaal daags dapagliflozine 10 mg of placebo [2]. De studiedeelnemers moesten een stabiele, maximaal getolereerde dosis van een RAAS-remmer gebruiken gedurende ≥ 4 weken, tenzij er een medische contra-indicatie was. De farmacologische en/of niet-farmacologische aanpak van het hypertensiebeleid werd overgelaten aan het oordeel van de onderzoekers. De mediane follow-upduur was 2,4 jaar (IQR: 2,0-2,7).

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was een samengestelde uitkomst van de tijd tot een aanhoudende eGFR-daling ≥50%, eindstadium-nierziekte of overlijden door een renale of cardiovasculaire oorzaak. De secundaire uitkomstmaten waren de tijd tot: (1) een samengestelde renale uitkomst van een aanhoudende eGFR-daling ≥50%, nierfalen of overlijden ten gevolge van nierziekte, (2) een samengestelde cardiovasculaire uitkomst van HF-ziekenhuisopname of cardiovasculaire sterfte en (3) totale sterfte. De verandering in de SBD was een vooraf gespecificeerde uitkomstmaat.

De veiligheidsbeoordeling omvatte ernstige nadelige events, nadelige events die leidden tot stopzetting van het studiegeneesmiddel en nadelige events van speciaal belang (zoals symptomen van volumedepletie, nierziekte-events en mogelijke diabetische ketoacidose).

Belangrijkste resultaten

Effect van dapagliflozine op bloeddruk

Effecten van dapagliflozine op uitkomstmaten volgens bloeddruk bij studieaanvang

Veiligheid

Conclusie

In deze vooraf gespecificeerde analyse van de DAPA-CKD-studie bij patiënten met CNS en albuminurie, met of zonder DM2, resulteerde behandeling met dapagliflozine in een bescheiden, maar klinisch betekenisvolle verlaging van de SBD van ~3 mmHg vergeleken met placebo. Deze verlaging was zichtbaar na 2 weken en bleef gehandhaafd gedurende de rest van de studie. Ook werden vergelijkbare, maar kleinere DBD-verlagingen waargenomen. De gunstige effecten van dapagliflozine op de renale en cardiovasculaire uitkomsten waren zichtbaar over het gehele spectrum van SBD en DBD bij studieaanvang.

De auteurs stellen dat “aangezien gerandomiseerde klinische studies substantiële voordelen van SGLT2-remmers hebben aangetoond bij patiënten met CNS en albuminurie, deze middelen moeten worden voorgeschreven om andere redenen dan bloeddrukverlaging. Het gebruik van dapagliflozine naast of in plaats van andere bloeddrukverlagende middelen dan ACE-remmers of ARB’s kan echter de regulatie van hypertensie verbeteren en toenemende voordelen bieden, terwijl mogelijke nadelige events worden verminderd en minder goed verdragen bloeddrukverlagende middelen worden vermeden of in lagere doses worden gebruikt dan anders nodig zou zijn.”

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Am Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: