Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Real-world-data tonen dat vroege en intensieve PCSK9-remmertherapie het residuele risico vermindert bij ACS

Strike early–strike strong lipid-lowering strategy with proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 inhibitors in acute coronary syndrome patients: real-world evidence from the AT-TARGET-IT registry

Literatuur - Gargiulo P, Basile C, Galasso G, et al. - Eur J Prev Cardiol. 2024 May 24:zwae170 [Online ahead of print]. doi: 10.1093/eurjpc/zwae170

Introductie en methoden

Achtergrond

Bij patiënten met ACS vermindert verlaging van de LDL-c-waarde de cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit, waarbij het gunstige klinische effect evenredig is aan de mate van LDL-c-reductie [1]. De huidige Europese en Amerikaanse klinische richtlijnen bevelen vroegtijdige start van intensieve lipidenverlagende therapie in deze populatie aan [2,3]. Er zijn echter geen gegevens beschikbaar over de implementatie van deze aanbeveling in de klinische praktijk.

Doel van de studie

Het doel van de studie was het effect te onderzoeken van PCSK9-remming die werd gestart rond het moment van ziekenhuisopname op de lipidenregulatie en de incidentie van MACE in een real-world-populatie van ACS-patiënten.

Methoden

Het AT-TARGET-IT-register was een multicentrische, retrospectieve, observationele fase 4 studie naar het gebruik van PCSK9-remmers in de klinische praktijk in Italië (n=1836) [4]. De huidige analyse omvatte 771 patiënten met ACS die in het ziekenhuis waren opgenomen en die een recept kregen voor een PCSK9-remmer tijdens de opname, bij ontslag of ≤4 weken na ontslag. Van deze 771 patiënten werden 506 (65,6%) behandeld met evolocumab en 265 (34,4%) met alirocumab.

Uitkomstmaten

De uitkomstmaat voor lipidenregulatie was het percentage patiënten dat de LDL-c-streefwaarde van <55 mg/dl (1,4 mmol/l) bereikte bij de eerste lipidenmeting. De klinische uitkomstmaat was de incidentie van een samengestelde uitkomst van 4-punts-MACE (totale sterfte, niet-fataal MI, niet-fatale beroerte of ischemie-gedreven revascularisatie) tijdens follow-up in relatie tot kwartielen van de LDL-c-waarde bij de eerste lipidenmeting.

Belangrijkste resultaten

Uitkomstmaat voor lipidenregulatie

MACE-uitkomstmaat

Conclusie

In deze analyse van het retrospectieve, observationele real-world-register AT-TARGET-IT verlaagde een vroege en intensieve lipidenverlagende behandeling met een PCSK9-remmer (strike early–strike strong-strategie) de LDL-c-waarde bij ACS-patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen, waarbij 68% de door de richtlijnen aanbevolen LDL-c-streefwaarde van <55 mg/dl had bereikt na ~1 maand. Tijdens een mediane follow-upduur van 11 maanden werd een stapsgewijs verlaagd risico op MACE bij een lagere LDL-c-waarde waargenomen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur J Prev Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: