Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Leeftijd en geslacht hebben geen invloed op werkzaamheid en veiligheid van finerenon bij patiënten met DM2 en CNS

Finerenone cardiovascular and kidney outcomes by age and sex: FIDELITY post hoc analysis of two phase 3, multicentre, double-blind trials

Literatuur - Bansal S, Canziani MEF, Birne R, et al. - BMJ Open. 2024 Mar 19;14(3):e076444. doi: 10.1136/bmjopen-2023-076444

Introductie en methoden

Achtergrond

De selectieve, niet-steroïde MRA finerenon verminderde het risico op CNS-progressie en cardiovasculaire uitkomsten vergeleken met placebo bij patiënten met DM2 en CNS, zoals FIDELITY (FInerenone in chronic kiDney diseasE and type 2 diabetes: Combined FIDELIO-DKD and FIGARO-DKD Trial programme analYsis) heeft laten zien [1]. De invloed van leeftijd en geslacht op het behandeleffect van finerenon is echter onbekend.

Doel van de studie

Met een post-hocanalyse van de FIDELITY-dataset evalueerden de auteurs de werkzaamheid en veiligheid van finerenon op cardiovasculaire en renale uitkomsten gestratificeerd naar leeftijd en/of geslacht.

Methoden

De FIDELITY-dataset is een vooraf gespecificeerde gepoolde analyse van gegevens op individueel patiëntniveau uit 2 internationale, dubbelblinde fase 3-RCT’s: de FIDELIO-DKD (FInerenone in reducing kiDnEy faiLure and dIsease prOgression in Diabetic Kidney Disease) en FIGARO-DKD (FInerenone in reducinG cArdiovascular moRtality and mOrbidity in Diabetic Kidney Disease) onderzoeken. De gecombineerde dataset bestond uit 13.026 patiënten met DM2 en CNS (serumkalium ≤4,8 mmol/l bij screening) die maximaal getolereerde RAAS-remmerbehandeling kregen en gerandomiseerd werden naar finerenon (10 of 20 mg eenmaal daags op basis van de eGFR bij het screeningbezoek) of placebo. De mediane follow-upduur was 3,0 jaar (IQR: 2,3-3,8).

Mannen vormden 69,8% (n=9088) van de onderzoekspopulatie. Vrouwen die bij aanvang van de studie <51,4 jaar oud waren, werden gecategoriseerd als premenopauzaal (n=323; 2,5% van de onderzoekspopulatie) en vrouwen die bij studieaanvang ≥51,4 jaar waren als postmenopauzaal (n=3615; 27,8% van de onderzoekspopulatie).

Uitkomstmaten

De werkzaamheidsuitkomstmaten waren: (1) een samengestelde cardiovasculaire uitkomstmaat, bestaande uit de tijd tot cardiovasculaire sterfte, niet-fataal MI, niet-fatale beroerte of HF-ziekenhuisopname en (2) een samengestelde renale uitkomstmaat, bestaande uit de tijd tot nierfalen, aanhoudende eGFR-daling ≥57% ten opzichte van de baselinewaarde gedurende ≥4 weken of sterfte door nierziekte.

De veiligheidsuitkomstmaten omvatten de frequentie van door de onderzoeker gerapporteerde nadelige events, inclusief nadelige events die leidden tot stopzetting van de behandeling, serumkaliumwaarde >5,5 en >6,0 mmol/l en andere veiligheidsevents van belang, zoals hypotensie, hyperkaliëmie, en gynaecomastie bij mannen.

Belangrijkste resultaten

Resultaten

Werkzaamheid

Veiligheid

Conclusie

Deze post-hocanalyse van de FIDELITY-dataset toonde dat het gunstige effect van finerenon versus placebo op samengestelde cardiovasculaire en renale uitkomsten niet werd beïnvloed door leeftijd of geslacht, hoewel het effect op vermindering van het risico op HF-ziekenhuisopname meer uitgesproken leek te zijn bij mannen dan bij pre- en postmenopauzale vrouwen. Het veiligheidsprofiel van finerenon was vergelijkbaar voor alle leeftijds- en geslachtsgroepen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op BMJ Open.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: