Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

CVZ adviseert tegen uitbreiding voorwaarden rivaroxaban met indicatie pulmonale embolie

Nieuws - 26 feb. 2014


De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) oordeelt dat rivaroxaban een therapeutisch gelijke waarde heeft als enoxaparine/acenocoumarol bij de indicatie behandeling van pulmonale embolie (PE) bij volwassen, en adviseert daarom de minister om de voorwaarden voor rivaroxaban niet uit te breiden.
 
Rivaroxaban is reeds opgenomen in het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem voor gebruik bij de preventie van trombose bij electieve knie- en heupoperaties en voor gebruik bij preventie van cerebrovasculair accident en systemische embolie bij volwassen patiënten met non-valvulair atriumfibrilleren met één of meer risicofactoren.
 
De fabrikant had verzocht om de indicatie voor rivaroxaban uit te breiden betreffende de indicatie veneuze trombo-embolie (VTE): ‘Behandeling van diep veneuze trombose (DVT) en PE bij volwassenen’. De nieuwe indicatie voor behandeling van PE is recent door de EMA afgegeven.
Het deel van de indicatie betreffende DVT was in 2012 reeds beoordeeld. Het CVZ adviseerde de minister in oktober 2012 om de voorwaarden niet uit te breiden met de DVT-indicatie, in verband met gelijke waarde ten opzichte van enoxaparine/acenocoumarol en meerkosten.
Betreffende de nieuwe indicatie PE komt de WAR tot eenzelfde conclusie.
 
Een kostenconsequentieraming wordt gegeven als toelichting. Aangezien PE en DVT uitingen zijn van hetzelfde ziektebeeld (VTE) en vergoeding is aangevraagd voor het hele ziektebeeld, verwacht CVZ dat bij uitbreiding van de voorwaarden van rivaroxaban voor de hele VTE indicatie zal worden voorgeschreven. De WAR heeft berekend dat dit gepaard zou gaan met extra uitgaven ten laste van het farmaciebudget van circa €3,88 -  €6,86 miljoen per jaar in 2015 voor de VTE indicatie. Hierbij bestaat echter onzekerheid over het aantal patiënten met VTE die behandeld zullen worden met rivaroxaban, de prijs van rivaroxaban en andere nieuw op de markt verschijnende middelen, alsmede over de totale behandelduur bij deze indicatie.

Overigens wordt opgemerkt dat alleen kosten ten laste van het farmaciebudget zijn meegenomen. Meerkosten voor het farmaciebudget kunnen mogelijk deels worden gecompenseerd door besparingen vanwege minder gebruik van trombosediensten, aangezien nauwgezette controle van antistolling bij rivaroxaban niet nodig is.
 
Bron:
Brief  ‘Beoordeling uitbreiding indicatie rivaroxaban (Xarelto)’  van College voor Zorgverzerkeringen aan Minister Schippers, d.d. 18 februari 2014

Deel deze pagina met collega's en vrienden: