Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

NVIVG | Multidisciplinaire richtlijn CVRM

7 sept 2018 - Prof. dr. Frank Visseren

Prof. dr. Visseren presenteerde de conceptversie van de herziene CVRM richtlijn, die naar verwachting volgend jaar verschijnt. Visseren besprak allereerst de nieuwe invulling van de SCORE-NL tabel.De oude tabel gaf alleen een risicoscore voor CV mortaliteit, maar in de nieuwe tabel wordt ook het risico op morbiditeit en perifeer vaatlijden benoemd, wat een betere overall score geeft per patiënt. De nieuwe tabel gaat zelfs nog een stapje verder en maakt onderscheid tussen risico voor individuen met diabetes, of vaatziekten en risico in oudere individuen (>70 jaar). De nieuwe CVRM richtlijn richt zich ook op de effectiviteit van verschillende behandelingen, gebaseerd op de mate van CV risico. Naast een gezonde leefstijl streeft de nieuwe richtlijn naar een LDL-c waarde van<1.8 mmol/L in patiënten met vaatziekte en <2.6 mmol/L in overige patiënten met een hoog CV risico, waarbij geldt: lager is altijd beter, zonder een duidelijke ondergrens. Voor de bloeddruk wordt een waarde van SBP <140 mmHg geadviseerd en <130 mmHg bij aanwezigheid van comorbiditeiten. Patiënten worden ingedeeld naar zeer hoog, hoog en laag tot matig verhoogd CV risico, waarbij patiënten met nierschade, diabetes of vaatziekten nu een duidelijkere plek hebben in de zeer hoog risicocategorie.

Het CV risico wordt geschat met de SCORE-NL, ADVANCE, SMART en Elderly riskscores. Het doel van de ESC is om het risico van grote groepen patiënten te schatten. Dit blijkt echter lastig, omdat het absolute verschil tussen individuele patiënten erg groot is. Visseren legde uit dat er vele processen betrokken zijn bij CVD. We moeten niet alleen inflammatoire processen remmen, maar ook lipiden- en urinezuurwaarden verlagen. Behandelingen worden steeds beter en het 10-jaars risico daalt steeds verder, maar er blijft nog genoeg ruimte voor verbetering. Het probleem bij risicoschatting is dat het risico in ouderen vaak overschat wordt, omdat niet alle ouderen hetzelfde risico lopen, terwijl jongeren zich vaak nog nergens zorgen om maken waardoor het risico onderschat wordt. Met de ‘Vaatrisico’ app kan het CV risico per individu geschat worden, aan de hand van welbekende risicofactoren.

Waar nu naar wordt gestreefd is vroegtijdige behandeling om CVD in de toekomst te voorkomen. Met lifetime risicomodellen kunnen de voordelen van therapieën afgewogen worden tegen kosten en bijwerkingen. Deze modellen laten zien dat de meeste winst in de lagere sociaaleconomische groepen te halen valt, waar jongere patiënten met hoge LDL-c waarden en hoog risico zich bevinden. Het doel is nu om data uit grote trials te vertalen naar individuele patiënten en geschikte behandelstrategieën te kiezen voor een CVD-vrij leven. Vroeger werd de behandeling gebaseerd op basis van risicofactoren. Nu streven we steeds meer naar benefit-based medicine, waarin de patiënt meebeslist over de behandeling. Visseren eindigde met de boodschap voor de internisten dat zij op U-prevent.com een calculator kunnen vinden, die hen helpt bij behandelkeuzes tijdens gesprekken met hun patiënt.

Het is lastig om met patiënten over risico’s te praten, maar wat patiënten wel heel goed begrijpen, is het effect van een gezond leven. Patiënten begrijpen dat bijvoorbeeld stoppen met roken positieve effecten heeft en zelfs de levensduur kan verlengen. En dat is precies waar we ons op moeten richten.

Faculty

prof. dr. Frank Visseren (internist-vasculair geneeskundige, UMCU Utrecht)

Bekijk de slides

Deel deze pagina met collega's en vrienden: