Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Cardiovasculaire uitkomsten trial met DPP-4 inhibitor behaalt primaire eindpunt

Nieuws - 8 okt. 2018

Gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de European Association for the Study of Diabetes (EASD) in Berlijn, Duitsland (1-5 oktober).

De langetermijn CV uitkomsten trial CARMELINA, die de invloed van linagliptine op CV en renale veiligheid bestudeerde in volwassenen met T2DM met een hoog risico op hart- en/of nierziekte, behaalde zijn primaire eindpunt, waarmee linagliptine een vergelijkbaar CV veiligheidsprofiel liet zien, in vergelijking met placebo, bovenop standaardzorg. CARMELINA omvatte ook een belangrijk secundair samengesteld eindpunt, waarbij een vergelijkbaar renaal veiligheidsprofiel werd getoond in vergelijking met placebo.

In CARMELINA kwamen CV events die bijdroegen aan het primaire eindpunt (tijd tot het eerste optreden van het 3-punts MACE (CV sterfte, niet-fataal myocardinfarct of

niet-fatale stroke), voor in 12,4% (434 personen) van de linagliptinegroep in vergelijking met 12,1% (420 personen) in de placebogroep, wat een vergelijkbaar langetermijns CV veiligheidsprofiel bij volwassenen met T2DM aantoont.

Linagliptine liet ook een vergelijkbaar langetermijns renaal veiligheidsprofiel zien in vergelijking met placebo. Dit werd aangetoond met het samengestelde eindpunt, een afspiegeling van afnemende nierfunctie, dat optrad in 9,4% (327 personen) van de linagliptinegroep in vergelijking met 8,8% (306 personen) in de placebogroep.

Ziekenhuisopname voor hartfalen was een vooraf gespecificeerd eindpunt in CARMELINA en werd grondig beoordeeld door adjudicatie. Dit kwam voor in 6% (209

mensen) van de linagliptinegroep in vergelijking met 6,5% (226) in de placebogroep.

CARMELINA was een multinationale, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde klinische trial met 6.979 volwassenen met T2DM uit 27 landen, op meer dan 600 locaties geobserveerd voor een mediane duur van 2,2 jaar. De studie was bedoeld om het effect van linagliptine (5 mg eenmaal daags) in vergelijking met placebo (beide toegevoegd aan standaardzorg) te beoordelen op CV uitkomst in volwassenen met T2DM en hoog CV risico, van wie de meerderheid ook nierziekte had. In vergelijking met andere recent gerapporteerde uitkomststudies van DPP-4-remmers in T2DM, omvatte CARMELINA het hoogste aantal patiënten met een verminderde nierfunctie. Standaardbehandeling omvatte zowel glucoseverlagende als CV geneesmiddelen (inclusief antihypertensiva en lipidenverlagende middelen).

- Onze verslaglegging is gebaseerd op de persinformatie verstrekt tijdens de EASD -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: