Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen afname van MACE met PCSK9-remmer in patiënten met HF-geschiedenis

Alirocumab after acute coronary syndrome in patients with a history of heart failure

Literatuur - White HD, Schwarz GG, Szarek M et al., - Eur Heart J 2021; https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab804

Introductie en methoden

Achtergrond

Er was geen CV voordeel van statines in patiënten met een hartfalen (HF) geschiedenis in de GISSI-HF trial [1] en de CORONA trial [2], hoewel deze trial een hoge proportie patiënten met ischemisch HF includeerde.

De ODYSSEY OUTCOMES [3,4] en de FOURIER trial [5], waarin de effecten van PCKS9-remmers op CV events werden onderzocht, toonde geen effect van PCSK9-remmers op ziekenhuisopname voor HF.

In deze analyse werd onderzocht of de PCKS9-remmer alirocumab majeure nadelige cardiovasculaire events (MACE) of ziekenhuisopnames voor verlaagde in patiënten met een HF-geschiedenis met gebruik van data van de ODYSSEY OUTCOMES trial.

Studieontwerp

18,924 Patiënten die geïncludeerd waren in de ODYSSEY OUTCOMES trial waren opgenomen geweest met een ACS 1-12 maanden voor randomisatie en verhoogd LDL-c of non-HDL-c, of ApoB na ≥2 weken van statinebehandeling. Patiënten met NYHA klasse III of IV voor HF en LVEF <25% werden uitgesloten. Patiënten werden gerandomiseerd naar alirocumab of gematchte placebo. Mediane follow-up was 2. 8 jaar (Q1, Q3: 2.3, 3,4).

Er waren 2815 patiënten (14.9%) met een HF-geschiedenis en 16,109 patiënten (85.1%) zonder een HF-geschiedenis.

Belangrijkste uitkomsten

In deze analyse werd het effect van alirocumab op MACE, componenten van MACE, waaronder ziekenhuisopname voor HF en sterfte, onderzocht.

Belangrijkste resultaten

Effecten op lipiden

Effecten op (componenten van MACE)

Effecten op ziekenhuisopname voor hartfalen

Effecten op sterfte

Conclusie

In deze analyse van ODYSSEY OUTCOMES resulteerde behandeling met alirocumab in een vergelijkbare afname van LDL-c in patiënten met of zonder een HF-geschiedenis. Echter, in patiënten op alirocumab was er een afname van MACE in diegenen zonder een HF-geschiedenis en was er geen afname van MACE in diegenen met een HF-geschiedenis. Verder had alirocumab geen effect op ziekenhuisopnames voor HF, noch in patiënten met HF, noch in diegenen zonder HF.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: