Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hogere percentages van succesvolle decongestie met snelle optitratie van neurohormonale blokkade bij acuut HF

Nieuws - 26 aug. 2023

Rapid up-titration of comprehensive neurohormonal blockade after heart failure hospitalization: Effects on decongestion and outcomes – An analysis of the STRONG-HF trial

Gepresenteerd op het ESC-congres 2023 door: dr. Piotr Ponikowski - Wroclaw, Polen

Introductie en methoden

De STRONG-HF-studie toonde eerder aan dat snelle optitratie van HF-therapieën met nauwkeurige follow-up van in het ziekenhuis opgenomen patiënten met acute HF die klaar waren om te worden ontslagen geassocieerd was met een vermindering van HF-ziekenhuisheropnames of sterfte door alle oorzaken, vergeleken met gebruikelijke zorg. De huidige analyse van de STRONG-HF-studie onderzocht de relatie tussen intensieve optitratie van neurohormonale blokkade met bètablokkers, ACEi/ARB/ARNI en MRA, tijdens vroege post-ontslag, op decongestieresultaten. SGLTi maakten nog geen deel uit van de standaardbehandeling van HF op het moment dat de studie werd opgezet en werden daarom niet meegenomen in het studieprotocol.

STRONG-HF includeerde patiënten met acuut HF die op het punt stonden om uit het ziekenhuis ontslagen te worden, met een NT-proBNP vóór ontslag >1500 pg/ml en geen of een suboptimale dosis HF-therapieën. In totaal werden 1800 patiënten gerandomiseerd in 1:1-ratio naar hoge-intensiteitszorg of gebruikelijke zorg. Patiënten in de hoge-intensiteitszorggroep ontvingen vóór ontslag de helft van de optimale doses HF-therapie. De doses werden in week 2 verhoogd tot de volledige optimale dosis. In week 1, 2, 3 en 6 vonden veiligheidsbezoeken plaats.

Congestie werd beoordeeld met behulp van een congestiescore, bestaande uit de som van de punten behaald voor de aanwezigheid (1) of afwezigheid (0) van oedeem, aanwezigheid (1) of afwezigheid (0) van longklachten en halsaderdruk <6 cm (0) of >6 cm (1). Een score van 0 punten werd als succesvolle decongesitie beschouwd.

The STRONG-HF trial previously showed that rapid uptitration of HF therapies with close follow-up of hospitalized acute HF patients who were ready to be discharged was associated with a reduction of HF hospital readmission or all-cause mortality, compared with usual care. The current analysis of the STRONG-HF trial investigated the relationship between intensive up-titration of neurohormonal blockade with beta-blockers, ACEi/ARB/ARNI and MRA, during early post-discharge on decongestion outcomes. SGLTi were not yet part of the standard treatment of HF at the time the study was designed and were therefore not included in the study protocol.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze analyse van de STRONG-HF-studie toonde aan dat snelle optitratie van neurohormonale blokkade (bètablokkers, ACEi/ARB/ARNI en MRA) geassocieerd was met hogere percentages succesvolle decongestie op dag 90 vergeleken met gebruikelijke zorg. Dit werd bereikt ondanks lagere dagelijkse doses lisdiuretica in de groep met hoge-intensiteitszorg. Succesvolle decongestie was geassocieerd met een verminderd risico op HF-heropname en overlijden vergeleken met niet-succesvolle decongestie. “Dit is het eerste bewijs dat bij patiënten met verslechterend HF een intensieve en alomvattende optitratie van neurohormonale blokkade in de peri-ontslagfase effectieve decongestie mogelijk maakt, wat zich kan vertalen in betere resultaten”, aldus Piotr Ponikowski.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het ESC-congres 2023 -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: