Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Zoutvervanging verlaagt risico op hypertensie bij ouderen met normale bloeddruk

Effect of a Salt Substitute on Incidence of Hypertension and Hypotension Among Normotensive Adults

Literatuur - Zhang X, Yuan Y, Li C, et al. - J Am Coll Cardiol. 2024 Feb 20;83(7):711-722. doi: 10.1016/j.jacc.2023.12.013

Introductie en methoden

Achtergrond

In slechts weinig onderzoeken is het bloeddrukverlagende effect van zoutvervanging onderzocht bij normotensieve personen en bovendien waren de resultaten ervan tegenstrijdig [1-3]. Daarnaast is het onbekend of de resulterende verlaging van de bloeddruk (BD) het risico op hypotensie verhoogt.

Doel van de studie

De auteurs onderzochten het effect van zoutvervanging op de incidentie van hypertensie en hypotensie bij oudere volwassenen met een normale BD.

Methoden

Dit was een post-hocanalyse van de DECIDE-Salt-studie (Diet Exercise and Cardiovascular Health-Salt Reduction Strategies for the Elderly in Nursing Homes in China), een multicentrische, 2 × 2-factoriële, clustergerandomiseerde studie die werd uitgevoerd in 48 ouderenzorginstellingen in China [4,5]. In deze RCT werden 1612 volwassenen van ≥55 jaar in een 1:1-verhouding clustergerandomiseerd (gestratificeerd per studiecentrum) naar vervanging van het gebruikelijke keukenzout door een zoutvervanger (62,5% NaCl, 25% KCl, en 12,5% smaakstoffen van gedroogde voedselingrediënten en sporen van aminozuren) of continuering van het gebruik van keukenzout gedurende 2 jaar. Het lokale personeel dat verantwoordelijk was voor de implementatie van de interventie was op de hoogte van de randomisatie, maar het team dat de uitkomsten beoordeelde, was geblindeerd voor de toewijzing.

In deze post-hocanalyse werden 661 deelnemers geïncludeerd met een BD <140/90 mmHg die bij aanvang van de studie geen antihypertensiva gebruikten (gemiddelde leeftijd: 71,4 jaar; gemiddelde BD: 121,9/74,4 mmHg; 74,3% man).

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat was de incidentie van hypertensie, gedefinieerd als BD ≥140/90 mmHg tijdens ≥2 follow-upbezoeken, start van antihypertensiva of ontwikkeling van MACE (coronaire hartziekte of beroerte).

De secundaire veiligheidsuitkomstmaat was de incidentie van hypotensieve episoden, gedefinieerd als klinisch gediagnosticeerde hypotensie, gemiddelde arteriële druk<65 mmHg, BD <90/60 mmHg en/of zelfgerapporteerde klachten gerelateerd aan hypotensie (syncope, duizeligheid, licht in het hoofd en wazig zien). Aanvullende secundaire uitkomstmaten waren onder andere de gemiddelde verandering in systolische en diastolische BD ten opzichte van de uitgangswaarde.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze post-hocanalyse van de DECIDE-Salt-studie onder Chinese, normotensieve, oudere volwassenen die in verschillende zorginstellingen voor ouderen woonden, verminderde vervanging van keukenzout door een kaliumverrijkte zoutvervanger gedurende 2 jaar de incidentie van hypertensie met 40% vergeleken met continuering van het gebruik van keukenzout, zonder dat het risico op hypotensieve episoden toenam. Bovendien steeg zowel de gemiddelde systolische als diastolische BD in de groep die keukenzout gebruikte maar niet in de groep met de zoutvervanger. De auteurs geloven dat dit verklaart waarom de zoutvervanging een ander effect had op het risico op hypertensie dan dat op hypotensie. “[...], het effect op de incidentie van hypertensie bestond eigenlijk uit het stoppen van een verdere stijging van de BD in plaats van een verlaging ten opzichte van de uitgangswaarde. Daarom verhoogde zoutvervanging het risico op hypotensie niet bij personen met een normale BD.”

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: