Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

NIV | Nieuwe richtlijn CVRM: Wat zijn de lessen voor de internist?

25 april 2019 - Prof. dr. Frank Visseren

Op 2 april 2019 is de herziene multidisciplinaire richtlijn CVRM gepubliceerd [1], na accordering door de Nederlands Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Vereniging door Cardiologie (NVVC), Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG), Hart-Vaat groep, Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), Hartstichting en Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV). Prof. dr. Frank Visseren gaf een korte introductie over deze richtlijn.

In de herziene richtlijn CVRM worden patiënten gestratificeerd op basis van CV risico: zeer hoog, hoog en laag-matig verhoogd. Patiënten met chronische nierschade, T2DM of vaatziekten, en ouderen hebben een duidelijkere plek gekregen in de zeer hoogrisicocategorie. Het CV risico wordt geschat met de SCORE-NL risicotabel, een nieuwe versie van de SCORE risicotabel. Naast een gezonde leefstijl zijn nieuwe, sterker gedifferentieerde streefwaarden voor cholesterol en bloeddruk opgenomen in de richtlijn.

In de herziene richtlijn CVRM wordt niet meer gesproken over hypercholesterolemie, hypertensie en primaire of secundaire preventie, maar over respectievelijk hoog cholesterol, verhoogde bloeddruk en laag of hoog risico. Dit legt meer nadruk op de risicofactor, in plaats van op de ziekte.

De nieuwe SCORE-NL risicotabel ziet er iets anders uit dan eerdere SCORE tabellen, omdat er steeds drie getallen staan per categorie. Naast een score voor 10-jaarsrisico op CV mortaliteit, zijn er twee scores voor 10-jaarsrisico op CV mortaliteit en ziekte weergegeven. Twee verschillende ziektegroepen worden onderscheiden, te weten myocardinfarct (MI), hartfalen (HF) of beroerte, en MI, HF, beroerte of perifeer vaatlijden. Dit geeft een beter totaal beeld van het risico per patiënt, die een leidraad vormt voor communicatie en gedeelde besluitvorming met de patiënt. Verder wordt een aantal risicofactoren benoemd die tot risico-reclassificatie kunnen leiden. Deze zijn relevant voor het wel of niet overgaan op behandeling. De risicofactoren zijn familieanamnese voor premature HVZ (in een eerstegraads mannelijk familielid ≤55 jaar of in een eerstegraads vrouwelijk familielid ≤65 jaar), psychosociale risicofactoren (sociale klasse, stressniveau, bepaalde persoonlijkheidskenmerken en depressieve- of angststoornissen) en coronaire kalk (CAC)-score bij individuen zonder HVZ bij wie twijfel bestaat over het wel of niet starten van preventieve medicatie.

De herziene richtlijn CVRM bevat ook adviezen bij specifieke patiëntengroepen, bijvoorbeeld bij individuen met inflammatoire darmziekten, reumatoïde artritis, COPD of kanker.

Binnen de groep met zeer hoog CV risico gelden verschillende lipiden- en bloeddrukstreefwaarden voor patiënten met HVZ, diabetes, chronische nierziekte en diegenen met een geschatte risicoscore ≥10%. Voor patiënten met HVZ geldt een LDL-c streefwaarde van<1.8 mmol/L en een SBP-streefwaarde van <140 mmHg. Voor patiënten met diabetes of chronische nierziekte liggen deze streefwaarden op respectievelijk <2.5 mmol/L en <130/140 mmHg en bij diegenen met een geschatte risicoscore ≥10% op 2.5 mmol/L en <140 mmHg.

Visseren sloot af met de verschillende beschikbare scores om CV risico te schatten: de SCORE-NL voor gezonde mensen, ADVANCE voor patiënten met diabetes mellitus, SMART voor patiënten met vaatziekten en de Ouderen risicoscore voor personen >70 jaar.

Referenties

Toon referenties

Faculty

Prof. dr. Frank Visseren (internist-vasculair geneeskundige, UMC Utrecht)

Bekijk de meeting impression van het lunchsymposium

Deel deze pagina met collega's en vrienden: