Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nieuwe Nederlandse multidisciplinaire richtlijn CVRM gepubliceerd

Nieuws - 3 apr. 2019

Dinsdag 2 april is de herziene multidisciplinaire richtlijn (MDR) Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM) gepubliceerd. Belangrijke vernieuwingen ten opzichte van de tweede versie van de richtlijn uit 2011 omvatten sterker gedifferentieerde streefwaarden voor bloeddruk en cholesterol, en meer aandacht voor ouderen, maatwerk en gezamenlijke besluitvorming. De MDR CVRM beoogt eenduidig beleid te stimuleren, ongeacht het specialisme van de hoofdbehandelaar.

De MDR is opgesteld door een werkgroep bestaande uit huisartsen, internisten, cardiologen, een neuroloog, een hart-vaatverpleegkundige en vertegenwoordigers van patiënten, die allen de herziene richtlijn onderschrijven.

De MDR CVRM maakt geen onderscheid meer tussen primaire en secundair preventie. In plaats daarvan is het uitgangspunt om drie risicocategorieën te onderscheiden: zeer hoog, hoog en laag-matig risico. Dit risico kan vaak snel worden ingeschat op basis van cardiovasculaire voorgeschiedenis, mate van diabetes en chronische nierschade, en aanwezigheid van ernstig verhoogde risicofactoren. Dit betekent dat in veel patiënten geen getalsmatige risicoschatting nodig is. Voor anderen kan gebruik worden gemaakt van de geactualiseerde SCORE-risicotabel.

De MDR CVRM adviseert een combinatie van opportunistische en systematische screening, om individuen op te sporen met risico op hart- en vaatziekten, en geeft aan hoe de screening vorm te geven. Tevens worden de uitkomsten van de risicoschatting gekoppeld aan behandelimplicaties, die zijn gespecificeerd voor relevante risicofactoren.

De geactualiseerde SCORE risicotabel geeft sterfterisico’s, die leidend zijn voor de risicocategorieën, maar ook worden ter indicatie risico’s op ziekte plus sterfte vermeld. Laatstgenoemde risico’s zijn niet primair bedoeld om aanbevelingen aan te koppelen, maar zijn meer relevant in de communicatie met patiënten. Gedeelde besluitvorming met de patiënt vormt de basis van CVRM.

De MDR CVRM bespreekt ook categorieën voor wie de SCORE-risicotabel niet geschikt is, zoals jongeren, ouderen, patiënten met hart- en vaatziekten, en personen met diabetes mellitus, en hoe risico te schatten in deze groepen. Ook worden aanvullende risico-informatie en aandoeningen besproken die patiënten kunnen reclassificeren naar een andere risicocategorie.

Naast adviezen over interventies op individueel niveau, is er aandacht voor wat er op populatieniveau gedaan kan worden om de gehele verdeling van risicofactoren voor hart- en vaatziekten in de bevolking te verbeteren.

De Multidisciplinaire CVRM-richtlijn is te downloaden op de site van de NHG Bekijk de richtlijn in de richtlijnendatabase

Deel deze pagina met collega's en vrienden: